Ondialer

Bulut Tabanlı Çağrı Merkezi Çözümleri

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası (“Gizlilik Politikası”), www.ondialer.com alan adlı web sitesini (“Web Sitesi”) ziyaret eden kullanıcıların (“Kullanıcı”) verdiği kişisel bilgilerle ilgili OnDialer İletişim Teknolojileri Tic. A.Ş. (“OnDialer”) vizyon ve politikalarını içermektedir. OnDialer, edindiği veya sakladığı bilgilerin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki şartlar çerçevesinde taahhüt etmektedir.

1. Gizlilik Politikası’nın Kapsamı

İşbu Gizlilik Politikası’nda yer verilen taahhütler, sadece OnDialer ile Web Sitesi aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Web Sitesi’nde linki verilen/verilecek web sitelerinin kendi gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup, bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan OnDialer hiçbir surette sorumlu değildir.

2. Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nın Değiştirilmesi

OnDialer, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için bu Gizlilik Politikası’nda önceden haber vermeksizin gerekli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikası’nı değiştirmeye karar verilmesi halinde, değişen politika Web Sitesi üzerinde ilan edilecektir.

3. Kişisel Verilerin Korunması

OnDialer, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizin kanun ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermektedir.

Kişisel verileriniz, OnDialer tarafından, sipariş formları ile benzeri formlar ve ekleri, çağrı merkezleri, yazılı iletişim kanalları, internet sitesi üzerinden hem elektronik hem de fiziki olarak toplanmaktadır. OnDialer, Kullanıcı’lara ait e-posta adresleri, isim ve soy isimleri, kimlik bilgilerini, adres veya telefon numaraları, çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kayıtlarınız gibi kişisel verilerin yanında, internet sitesi üzerinden, IP adresi, kullanım ile ilgili başlangıç ve bitiş bilgileri ile kullanımının türü ve kapsamı ve tarayıcının ve işletim sisteminin türünü de kaydetmektedir.

OnDialer tarafından toplanan kişisel verileriniz;– OnDialer ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin demo talep edilmesi veya satın alma işlemleri ile,– OnDialer’a ürün veya hizmet sunulması halinde,– OnDialer ile herhangi bir vasıta ile iletişime geçildiğinde,– Pazarlamaya yönelik gönderilen ticari elektronik iletilerin alınması talep veya tercih edildiğinde,– OnDialer’a iş başvurusu yapıldığında ve/veya OnDialer’da çalışmaya başlandığında,– OnDialer tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarımıza katılım halinde ve– Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi durumunda

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları titizlikle gözetilerek işlenecek, söz konusu kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın alınmasının zorunlu olduğu durumlarda söz konusu rıza alınmadan kişisel verileriniz işlenmeyecektir.    

Kişisel verilerinizin OnDialer tarafından işlenme amaçları şunlardır:– OnDialer tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve icrası (bu kapsamda; müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve hizmetlerle ilgili pazar araştırma ve pazarlama faaliyet ve süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, sunulan ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası),– OnDialer tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmaya yönelik çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi (Bu kapsamda; ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri talep ve şikâyetlerinin takibi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi),– OnDialer’ın ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi (Bu kapsamda; denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, faaliyetlerin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, operasyonların güvenliğinin temini, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi),– OnDialer tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, (bu kapsamda; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası), – OnDialer’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası (bu kapsamda; iş ortakları, üreticiler, bayiler ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, iş ortakları üreticiler, ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi).

Kişisel verileriniz OnDialer tarafından verilen hizmetler kapsamında, sigorta şirketleri, yazılım firmaları, yurtdışı ve yurtiçi banka ve finans kuruluşları, lisanslı ödeme kuruluşları, verilerin bulut ve benzeri ortamlarda tutulması ve korunması için hizmet alınan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, sunucu hizmeti alınan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, ticari elektronik ileti gönderilmesi için hizmet alınan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, Bankalararası Kart Merkezi (BKM), reklam ve iletişim ajansları, kredi kartı hizmet sağlayıcıları, ödeme hizmet sağlayıcıları, internet servis sağlayıcıları, mobil uygulama ve internet sitesi yazılım bakım ve destek hizmetleri sağlayanlar, OnDialer’ın pay sahipleri, bağlı bulunduğu grup veya grupların diğer şirketleri, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklık ve iştirakleri de dâhil olmak üzere OnDialer’ın yurtiçi ve yurtdışındaki iş ve çözüm ortaklarıyla, bunların faaliyetleri kapsamında kullanacakları bilgilerle sınırlı olmak kaydıyla paylaşılmaktadır. 

OnDialer ayrıca kişisel verilerinizi yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli, idari ya da resmi sair makamlarla da paylaşmaktadır. Söz konusu veri paylaşımlarıyla; hizmetlerimizin güvenli bir şekilde, kesintisiz olarak ve üstün kalitede sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Web Sitesi’nin ve platformların geliştirilmesi, müşterilerin ve kullanıcıların tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, kullanıcı deneyimini ölçümlemek gibi amaçlar ile yurt dışında yer alan ve işbu Politika’da belirtilen hizmet sağlayıcılar ile çalışıyoruz. Bu doğrultuda, Web Sitesi dâhilinde başka sitelere link verilebilmekte olup OnDialer bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. OnDialer’a ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası prensipleri, Web Sitesi için geçerli olup üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

OnDialer, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Kişisel veriler yalnızca OnDialer faaliyetleri kapsamında toplanacak, toplanma amaçları ile ilişkili olarak kullanılacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen kuralları ve de istisnaları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca OnDialer’a başvurarak; (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme ve (ix) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

OnDialer nezdinde tutulan kişisel verilerinizin güncellenmesi, düzeltilmesi ve kişisel verilerinizle ilgili diğer her türlü soru, talep ve görüşleriniz Web Sitesi’nde https://ondialer.com/iletisim adresinde yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bize her zaman ulaşabilirsiniz. OnDialer talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, OnDialer’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

4. Çerezler

Çerezler, Web Sitesi’ni kullanmak için gerekli olan ve tarayıcınız tarafından sabit diskinize geçici olarak depolanan küçük veri birimleridir. Bir çerez genellikle, rastgele şekilde oluşturulmuş bir sayıdan oluşan ve cihazınıza depolanan benzersiz bir tanımlayıcı içerir. 

Bu tanımlayıcıların bazıları Web Sitesi oturumunuz sona erdiğinde geçerliliğini yitirirken, bazıları ise daha uzun süreler boyunca cihazınızda kalabilir. Teknik açıdan gerekli çerezler otomatik olarak kullanılacaktır. Diğer çerezler (ya da benzeri teknolojiler) yalnızca ön onayınız üzerine uygulanacaktır.

Çerezler ve Web Sitesi’nde kullanılan diğer teknolojiler ve bunların kullanım amaçları hakkında daha detaylı bilgi almak için web sitemizde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması sayfasında bulunan Çerez Politikası’na göz atabilirsiniz. Aynı zamanda bu bölümler içerisinden, ilgili çerez ayarlarını devre dışı bırakarak mevcut onaylarınızı bundan böyle geçerli olmak üzere geri çekebilirsiniz.

5. Ticari Elektronik İleti Onayı

Kullanıcı’nın, kendisine OnDialer tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş olması halinde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak, Kullanıcı’ya OnDialer ile ilgili olarak tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yapılması için, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi iletişim araçları kullanılarak ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

Kullanıcı tarafından onaylanmaması halinde OnDialer Kullanıcı’ya, bu tür içerikli herhangi bir ileti göndermemektedir. Kullanıcı, OnDialer tarafından gönderilen iletileri almak istememesi halinde, ticari elektronik ileti almayı reddetme hakkını kullanarak her zaman OnDialer’ın ileti listesinden çıkabilme hakkına sahiptir.